Zásady ochrany osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4, bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) je Gabriela Repková, MS; IČO: 03486150 so sídlom Praha – Nové Město, Školská 689/20, PSČ: 110 00; zapísaná v živnostenskom registri na Úrade mestskej časti Praha 1, Česká republika; neplatca DPH (ďalej len “správca”).

1.2 Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: gabriela.repkova@startes.cz; telefón: +420 720 970 569

1.3 Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viaceré špecifické prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Prevádzkovateľ nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.

2.2 Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

3. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

3.1 Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov, e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z Českej republiky, o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

3.2 Účelom spracovania osobných údajov je: spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových činností.

3.3 Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie zo strany prevádzkovateľa v zmysle čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

4.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 10 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

5.1 Príjemcami osobných údajov sú osoby: podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/spracovaní platieb na základe zmluvy, poskytujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu, poskytujúce marketingové služby (ComGate.cz, Heureka.cz, Mailchimp.com, PPL.cz, Zasilkovna.cz, Ceskaposta.cz, Webglobe.cz, Fio.cz, CoinBase.com, Client.packeta.com) .

5.2 Prevádzkovateľ má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb (Google.com).

6. Vaše práva

6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte: právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

6.2 Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.

7. Podmienky bezpečnosti osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

7.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a osobných údajov v papierovej forme, najmä používanie antivírusových programov a bezpečných prístupových hesiel.

8. Program Overené zákazníkmi

8.1 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Zasielame vám ich pri každom nákupe u nás, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. Českej republiky o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete.

8.2 Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.

8.3 Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; jemu na tento účel môžeme predávať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytované žiadnej ďalšej tretej strane na jej vlastné účely.

8.4 Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile obsahujúcom dotazník. V prípade vašej námietky vám dotazník už nebudeme ďalej posielať.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

9.2 Súhlas s týmito podmienkami vyjadríte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

9.3 Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.6.2020.

Ďakujeme vám za dôveru!