Obchodné podmienky

Vzájomné práva a povinnosti používateľa a prevádzkovateľa, najmä práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy, sa riadia týmito obchodnými podmienkami (ďalej len “obchodné podmienky”):

1. Definície

1.1 “E-shop” znamená počítačový program – internetovú aplikáciu dostupnú na internete prostredníctvom internetovej adresy www.startes.cz, ktorej funkčnosť spočíva v zobrazení, výbere a objednávaní tovaru Používateľom;

1.2 “Kúpna zmluva” znamená kúpnu zmluvu v zmysle čl. § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka Českej republiky uzatvorená medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Používateľom ako kupujúcim prostredníctvom E-shopu;

1.3 “Nákupný košík” znamená časť E-shopu, ktorá sa automaticky generuje aktiváciou príslušných funkcií Používateľom v rámci jeho činností v používateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobratím Tovaru a/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru;

1.4 “Občiansky zákonník” znamená zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník Českej republiky v znení neskorších predpisov;

1.5 “Prevádzkovateľom” sa rozumie pani Gabriela Repková, MS; IČO 03486150; s miestom podnikania Praha – Nové Město, Školská 689/20, PSČ: 110 00; zapísaná v živnostenskom registri na Úrade Mestskej časti Praha 1; nie je platcom DPH;

1.6 “Prístupové údaje” znamená jedinečné prihlasovacie meno a príslušné heslo, ktoré Používateľ zadal do databázy E-shopu počas Registrácie;

1.7 “Registráciou” sa rozumie elektronická registrácia Používateľa do databázy E-shopu vyplnením minimálne povinných registračných údajov v používateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následné uloženie v databáze E-shopu;

1.8 “Spotrebiteľom” sa rozumie Používateľ – osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Prevádzkovateľom Zmluvu alebo s ním inak jedná;

1.9 “Používateľom” sa rozumie každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá používa E-shop;

1.10 “Užívateľské konto” znamená časť E-shopu, ktorá je každému Užívateľovi zriadená Registráciou (t. j. je pre každého Užívateľa jedinečná) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.11 “Tovarom” sa rozumie tovar, ktorý Prevádzkovateľ ponúka na predaj Používateľovi prostredníctvom E-shopu.

2. Informácie pre spotrebiteľov pred uzavretím zmluvy

2.1 Prevádzkovateľ uzatvára zmluvy, ktorých predmetom je dodanie objednaných výživových doplnkov z webovej stránky www.startes.cz.

2.2 Pokiaľ ide o cenu Tovaru a náklady na dopravu a iné poplatky,:

2.2.1 Ceny tovarov uvedených na webovej stránke zahŕňajú všetky poplatky podľa zákona, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služieb sa líšia v závislosti od zvoleného spôsobu a poskytovateľa a spôsobu platby.

2.2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie Tovaru, ak Tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

2.3 Podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka Českej republiky právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodávka viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prijatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané Prevádzkovateľovi (ako Predávajúcemu) v lehote uvedenej v tomto odseku.

2.3.1 Odstúpenie od Zmluvy zašlete na vlastné náklady Prevádzkovateľovi na adresu Gabriela Repková, MS,  Evropská 675/154, Praha 6, 160 00.

2.3.2 Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, alebo ho odovzdať na adrese prevádzkarne alebo sídla Prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je Tovar odoslaný Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

2.3.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorú Prevádzkovateľ splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

2.3.4 Spotrebiteľ je povinný zaplatiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorej plnenie sa už začalo.

2.3.5 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný písomne oznámiť číslo svojho bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená, ak na to existujú zákonné dôvody.

2.3.6 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy v súvislosti s Tovarom, ktorý bol Prevádzkovateľovi vrátený poškodený a/alebo použitý, najmä ak boli odstránené pôvodné označenia Tovaru (t. j. štítky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

2.4 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami Tovaru vrátane jeho funkčnosti.

2.5 Prevádzkovateľ využíva možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov. V prípade sťažnosti môžu spotrebitelia bezplatne kontaktovať príslušného zamestnanca prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy gabriela.repkova@startes.cz. Sťažnosť môžete podať dozornému orgánu alebo štátnemu dozornému orgánu. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch.

3. Proces uzatvárania Zmluvy

3.1 Prevádzkovateľ ponúka Používateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu. Návrhom Prevádzkovateľa na uzavretie Kúpnej zmluvy je zobrazenie tlačidla s označením “Odoslať objednávku” v používateľskom rozhraní E-shopu.

3.2 Bezpodmienečné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzavretie Kúpnej zmluvy podľa ust. 3.1 týchto Podmienok sa považuje kliknutie na tlačidlo označené “Súhlasím s Podmienkami”.

3.3 Bezpodmienečným prijatím ponuky v súlade s ods. 3.2 týchto Obchodných podmienok je kúpna zmluva uzatvorená.

3.4 Zmluva je uzavretá okamihom, keď sa elektronická informácia o kliknutí na tlačidlo v zmysle ods. 3.2 Používateľ pristupuje k serveru, na ktorom je nainštalovaný e-shop, prostredníctvom internetu.

3.5. Používateľ sa zaväzuje vyplniť príslušné textové polia v používateľskom rozhraní e-shopu pravdivými a úplnými údajmi, najmä svoju e-mailovú adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude odôvodnene považovať ním zadané údaje za správne a úplné a nie je oprávnený zadané údaje kontrolovať.

3.6 Prevádzkovateľ zašle Používateľovi e-mailovú správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ uviedol v príslušnom poli v používateľskom prostredí E-shopu.

3.7 Všetok Tovar prezentovaný v užívateľskom prostredí E-shopu má len informatívny charakter a Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť Zmluvu ohľadom takéhoto Tovaru. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka Českej republiky sa neuplatňuje.

4. Kúpna zmluva

4.1 Po uzavretí kúpnej zmluvy nadobúdajú účinnosť nasledujúce ustanovenia:

4.1.1 Používateľ nakupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si vybral v používateľskom rozhraní E-shopu, vložením do nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Používateľ vybral a/alebo nastavil pri Tovare v používateľskom rozhraní E-shopu, a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za Tovar, ktorá je uvedená pri tomto Tovare v používateľskom rozhraní E-shopu.

4.1.2 Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu až do momentu odoslania Tovaru Používateľovi. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj právny úkon Prevádzkovateľa spočívajúci v oznámení Používateľovi, že mu nemôže dodať objednaný Tovar.

4.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Používateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a je oprávnený odložiť odoslanie Tovaru Používateľovi, kým nedostane od Používateľa potvrdenie objednávky.

4.1.4 Spôsob balenia Tovaru určuje výlučne Prevádzkovateľ; ustanovenia § 2097 Občianskeho zákonníka Českej republiky sa týmto vylučujú.

4.1.5 Používateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením tovaru Používateľovi, a to vo výške uvedenej pri objednávke v užívateľskom prostredí Portálu.

4.1.6 Používateľ má právo zvoliť si spôsob úhrady kúpnej ceny za Tovar a iných peňažných platieb Prevádzkovateľovi z možností, ktoré sa Používateľovi zobrazia v používateľskom prostredí E-shopu.

4.1.7 Ak niektorý zo spôsobov platby obsahuje informáciu o nákladoch na vykonanie takejto platby, je Používateľ povinný znášať náklady na vykonanie takejto platby, ktoré sú uvedené pri platbe v používateľskom prostredí E-shopu.

4.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Používateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

4.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Používateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

4.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Používateľovi zľavu z ceny Tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, zľavy z ceny Tovaru sa navzájom kombinujú.

4.1.11 Kúpna cena za Tovar nezahŕňa žiadne platby, poplatky alebo iné platby, ktoré musí Používateľ vynaložiť za služby poskytované tretími stranami v súvislosti s úhradou kúpnej ceny za Tovar; takéto náklady sú výlučne nákladmi Používateľa.

4.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za Tovar Používateľom.

4.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Používateľovi v primeranej lehote od uzavretia Kúpnej zmluvy. Všetky dodacie lehoty Tovaru uvedené v používateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

4.1.14 Prevádzkovateľ vždy zašle Užívateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej forme na e-mailovú adresu Užívateľa zadanú pri objednávke do prostredia E-shopu Užívateľa.

4.1.15 Ak Prevádzkovateľ poskytne Užívateľovi spolu s Tovarom darček, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom uzatvorená s podmienkou, že v prípade zániku Kúpnej zmluvy (napr. z dôvodu odstúpenia od Kúpnej zmluvy) sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od začiatku zrušuje spolu s Kúpnou zmluvou a Užívateľ je povinný poskytnutý darček spolu s Tovarom vrátiť Prevádzkovateľovi.

4.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi záruku na Tovar, ak je na Tovar uvedená záručná doba v používateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu trvania uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka sa vzťahuje len na Spotrebiteľa.

4.1.17 Používateľ je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a práva z vadného plnenia u Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej adresy gabriela.repkova@startes.cz. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď Prevádzkovateľ obdrží Tovar od Používateľa.

4.1.18 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy. prechádza na Používateľa, ktorý je spotrebiteľom, v okamihu prevzatia tovaru Používateľom.

4.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Používateľa, ktorý nie je Spotrebiteľom, okamihom prevzatia Tovaru Používateľom.

5. Používateľský účet

5.1 Používateľ má právo vytvoriť si používateľské konto registráciou.

5.2 Používateľ je povinný zadať prístupové údaje pred vstupom do používateľského účtu.

5.3 Identifikačné údaje Používateľa zadané počas Registrácie sa považujú za údaje zadané počas objednávky každého Tovaru, ktorú Používateľ uskutoční po prihlásení sa do svojho Používateľského účtu.

5.4 Používateľ neposkytne tretím stranám prístupové údaje ani žiadny iný prístup k používateľskému účtu. Používateľ je povinný prijať všetky primerané opatrenia na zachovanie ich dôvernosti. Používateľ je plne zodpovedný za neoprávnené použitie týchto prístupových údajov alebo používateľského účtu a za škody spôsobené Prevádzkovateľovi alebo tretím stranám. V prípade straty, krádeže alebo iného porušenia práva používať tieto heslá je používateľ povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytne používateľovi nové prístupové údaje v primeranej lehote.

5.5 V prípade registrácie používateľa sa na registráciu vzťahujú podmienky uvedené v čl. § 1752 ods. 1 Občianskeho zákonníka Českej republiky a Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky; zmena bude Používateľovi oznámená prostredníctvom E-shopu a/alebo e-mailom na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú v databáze E-shopu. Používateľ má právo odmietnuť zmeny Obchodných podmienok do 14 dní od prvého prihlásenia sa do účtu Používateľa po oznámení zmeny Obchodných podmienok (ak sa doručuje prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia e-mailovej správy do e-mailovej schránky Používateľa (ak sa doručuje e-mailom) a vypovedať záväzok z tohto dôvodu v 14-dňovej výpovednej lehote.

6. Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že Tovar je pri prevzatí bez vád.

6.2 Ak má Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané; ak to nie je možné, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.3 Reklamácie Tovaru vrátane odstránenia vád Tovaru musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Prevádzkovateľ a Spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy.

7. Zásady ochrany osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ je zo zákona povinný chrániť a zabezpečiť poskytnuté osobné údaje. Prevádzkovateľ preto používa rôzne účinné bezpečnostné technológie na ochranu osobných údajov pred neoprávneným zverejnením alebo použitím.

7.2 Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov tu: www. startes.cz/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov

8. Používanie E-shopu

8.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Používateľovi nevýhradnú licenciu na používanie E-shopu spôsobom stanoveným v týchto Obchodných podmienkach.

8.2 Prevádzkovateľ má právo meniť E-shop, t. j. jeho technické vyhotovenie a/alebo používateľské rozhranie.

8.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu alebo prístup k nemu na dobu nevyhnutnú na údržbu alebo opravu E-shopu alebo z iného dôvodu na strane Prevádzkovateľa alebo tretej strany.

8.4 Používateľ je povinný pri používaní E-shopu dodržiavať platné a účinné právne predpisy Českej republiky a Európskeho spoločenstva. Používateľ je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi alebo tretím stranám všetky škody, ktoré mu takto vzniknú, v plnej výške.

8.5 V prípade porušenia týchto Podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľské konto.

9. Program Overené zákazníkmi

9.1 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Zasielame vám ich pri každom nákupe u nás, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. Českej republiky o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete.

9.2 Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.

9.3 Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz, ktorému môžeme na tieto účely odovzdávať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

9.4 Vaše osobné údaje sa pri zasielaní e-mailových dotazníkov neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile obsahujúcom dotazník. V prípade vašej námietky vám dotazník už nebudeme ďalej posielať.

10. Vyhlásenie prevádzkovateľa

10.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že záznamy údajov v E-shope ako elektronickom systéme sú spoľahlivé, vykonávajú sa systematicky a postupne a sú chránené proti zmenám.

10.2 V dôsledku technickej chyby v E-shope môže byť zobrazená kúpna cena Tovaru vo výške, ktorá je v hrubom rozpore s obvyklou cenou takéhoto Tovaru na trhu; v takom prípade Prevádzkovateľ nie je povinný dodať Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, ale kontaktuje Používateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu Tovaru a Používateľ má právo rozhodnúť sa, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme, a ak nie, Kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje.

10.3 Používateľ berie na vedomie, že fotografie Tovaru v E-shope môžu byť ilustračné alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom z dôvodu ich prepočtu na technické zobrazovacie prostriedky Používateľa, preto je Používateľ povinný sa vždy oboznámiť s úplným popisom Tovaru a v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovať Prevádzkovateľa.

10.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Používateľom sú uvedené v používateľskom rozhraní E-shopu v časti “Kontakt”.

11. Rozhodné právo

11.1 Tieto obchodné podmienky, ako aj kúpna zmluva sa riadia právom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom Českej republiky.

12. Účinnosť

12.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2020.

Ďakujeme vám za dôveru!